ملودی قلب من

Kwoon - Great EscapeDownload

سبک :

post-rock, ambientتاریخ ارسال: دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:05 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 7 نظر

Anathema - A Simple Mistake


Think for yourself you know what you need in this life

به خودت فکر کن، تو می دانی که از زندگی چه می خواهی
see for yourself and feel your soul come alive tonight
به خودت نگاه کن، و حس کن ،که روحت امشب زنده خواهد شد
here in moments we share, trembling between the worlds we stare
اینجا در این لحظه ما تقسیم می کنیم
لرزان بودن میان جهانهایی که به آنها خیره می شویم (ستاره ها)
out at starlight enshrined, veiled like diamonds in..
بیرون از محدوده نور ستارگان، پوشانده شده ایم مانند الماس
...time could be the answer, take a chance, lose it all
زمان می تواند پاسخ بدهد، بختت را امتحان کن، همه چیزت را بباز
it's a simple mistake to make to create love and to fall
درگیر عشق شدن برای سقوط ، یک اشتباه ساده است،
so rise and be your master you don't need to be a slave
  پس برخیز و سرور خودت باش، تو احتیاج نداری که بنده
of memory ensnared in a web, in a cage
خاطرات بدام افتاده در تار عنکبوت و قفست باشی
I've found my way to fly free from the constraints of time
من پیدا کرده ام راهم را برای آزاد پرواز کردن بر فراز تهی از زمان
I have soared through the sky seen life far below in mind
من اوج گرفته ام از میان آسمان و دیدم  زندگیم را بسیار دورتر از آنچه در ذهنم بود
breathed in truth, love, serene, sailed on OCEANS OF BELIEF
تنفس کردم حقیقت را ، عشق را، آرامشی نورانی را، 

و حرکت کردم در اقیانوسهایی از باورها

searched and found life inside, we're not just a moment in time...
جستجو و پیدا کردم زندگی را در درون، ما یک لحظه در زمان نخواهیم ماند
....could be the answer, take a chance lose it all
زمان می تواند پاسخ بدهد، بختت را امتحان کن، همه چیزت را بباز
it's a simple mistake to make to create love and to fall
درگیر عشق شدن برای سقوط ، یک اشتباه ساده است
so rise and be your master you don't need to be a slave
  پس برخیز و سرور خودت باش، تو احتیاج نداری که بنده
of memory ensnared in a web, in a cage

خاطرات بدام افتاده ،در تار عنکبوت و قفست باشی


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:03 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 7 نظر

Anathema - Dreaming Light


Suddenly... life has new meaning
سرانجام زندگی معنایی تازه پیدا کرد
Suddenly... feelling is being
سرانجام احساس تازه ای دارم
And you shine inside
و تو از درون درخشیدی
And love stills my mind like the sunrise
و عشق در ذهن من  همانند طلوع آفتاب خواهد ماند
Dreaming light of the sunrise
رویایی از نور در طلوع آفتاب
 
And suddenly
و سرانجام
I don't have to be afraid
من مجبور نیستم دیگه بترسم
Suddenly
سرانجام
It all falls into place
همه چیز در یکجا اتفاق اقتاد
And you shine inside
و تو از درون درخشیدی
And love stills my mind like the sunrise
و عشق در ذهن من  همانند طلوع آفتاب خواهد ماند
Dreaming light of the sunrise
رویایی از نور در طلوع آفتاب
Dreaming light and...
رویایی از نور و...
I feel you but I don't really know you
من احساست می کنم اما واقعآ نمیشناسمت
I dreamed of you from the moment I saw you
من خواب تو رو دیدم که برای چند لحظه نگاهت کردم
And I've seen the sunrise in your eyes
و من طلوع آفتاب رو در چشمانت دیدم
The sky... the sea... the light
آسمان ... دریا ... نور
So live your dream beneath the northern horizon
 در زیر افق شمالی با آرزوهایت زندگی کن
Be at peace, set your heart in flight again
برای این خوبی ها ، قلبت رو دوباره به پرواز در بیار
For the light is truth...
درباره روشنایی این حقیقتی است...
The light is you...
که اون روشنایی تو هستیDownloadتاریخ ارسال: چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 12:57 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 5 نظر

Hammock - Andalusia


Download

سبک :

post-rock, ambient
تاریخ ارسال: جمعه 18 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 11:33 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 3 نظر

Eluvium - Radio Ballet


Download

سبک :

piano
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 12:04 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 1 نظر

Dido - Everything To Lose


Downloadتاریخ ارسال: شنبه 12 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:30 ب.ظ | نویسنده: Mr.Hani 0 نظر

Audiotransparent - Draw Yourself A Tree . Machine Fabriek Remix


Downloadتاریخ ارسال: چهارشنبه 2 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 02:03 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 1 نظر